Zapytanie ofertowe nr. 01/08/2017

Zapytanie ofertowe nr. 01/08/2017

Small Business System Damian Lemiech zaprasza do złożenia oferty na realizację Zadania 3 i Zadania 4 na potrzeby realizacji projektu pn. „Cloud cookie Computing System Raporting – CCCSR”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, nr wniosku o dofinansowanie RPPK.01.04.01-18-0839/16, umowa o dofinansowanie.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 09.2017 r. do godz. 15:00, pod adresem Ostrów 33, 37-207 Gać, o terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
  • przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.2017 r. o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego, pod adresem: Ostrów 33, 37-207 Gać

Dokumenty:
Zapytanie ofertowe: .pdf
Opis przedmiotu zamówienia: .pdf
Formularz oferty: .doc .pdf
Projekt umowy: .pdf
Załącznik nr. 2: .pdf .doc

Wynik postępowania ofertowego: .pdf ogłoszony dnia 06.09.2017r.