Zapytanie ofertowe Nr 01/06/2017

Zapytanie ofertowe Nr 01/06/2017

Small Business System Damian Lemiech zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy środków trwałych  ramach Zadania 1 na potrzeby realizacji projektu pn. „Cloud cookie Computing System Raporting – CCCSR”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 26.06.2017 r. do godz. 15:00, pod adresem Ostrów 33, 37-207 Gać, o terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).

Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
 • przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2017 r. o godz 15:30 w siedzibie Zamawiającego, pod adresem: Ostrów 33 37-207 Gać

Zapraszamy do składania ofert, poniżej zamieszczamy dokumentację w której znajdują się niezbędne informacje.Zapytanie: .pdf
Formularz oferty: .pdf
Opis przedmiotu: .pdf
Projekt umowy: .pdf
Oświadczenie: .pdf

Inne uwagi:

 1. Termin realizacji zamówienia do 7 dni, od daty podpisania umowy
 2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej lub gwarancji bankowej.
 3. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
  1. udokumentowane doświadczenie obejmujące:
   należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie – co najmniej jednej dostawy sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 200 tys. zł brutto każda;
  2. posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 200 tys. zł.
 4. Support obejmował będzie pomoc techniczną, merytoryczną jak i każda inną niezbędną w przypadkach awarii, prac technicznych, lub innych działań związanych z obsługą przedmiotu umowy. Support obejmował będzie pomoc telefoniczną, e-mailową jak również osobistą w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu instalacji przedmiotu umowy.

 

Firma Small Business System Damian Lemiech przedłuża termin składania dokumentów do dnia 27.06.2017r. do godziny 15:00

Zapytanie do 27.06.2017r. – .pdf

 

Rozstrzygnięcie:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Wykonawcę – MADU SC sp. z o.o. sp.k., z siedzibą pod adresem: 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 70E.

W prowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta – MADU SC sp. z o.o. sp.k., z siedzibą pod adresem: 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 70E.

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę, według kryteriów wyboru ofert ustalonych w Zapytaniu ofertowym, tj.: cena brutto – 80 %, okres gwarancji – 10% oraz Support (wsparcie techniczne) – 10%.

Wykonawca MADU SC sp. z o.o. sp.k., zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 380 002,35 zł brutto, tym samym zgodnie z kryteriami ustanowionymi Zapytaniem ofertowym w kryterium cena uzyskał 80 pkt